DOPRAVA nad 100 € je zadarmo, nad 50 € je 1,99 €!
DOPRAVA nad 100 € je zadarmo, nad 50 € je 1,99 €!

Prosím prečítajte ešte pred nakupovaním!

Základné zmluvné podmienky
Informácie o správe údajov
Základné zmluvné podmienky
Obchodné podmienky

I.

Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) platia pri nákupe v internetovom obchode ipanema.sk, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť Ecommerce Trade Kft., so sídlom 1046 Budapest, str. Kiss Ernő 3/a, Maďarsko, IČO: 27121315, DIČ: 27121315241, zapísaná v Obchodnom registri Hlavného súdu Budapešt, email: info@ipanemaflipflop.sk.
 2. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim na strane druhej.
 3. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s platnými právnymi predpismi v Slovenskej republike.
 4. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom:

 

 • č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“);
 • č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v  znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“);
 • č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku“);
 • č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o elektronickom obchode“).

 

 1. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodným zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).

II.

Vymedzenie pojmov

 1. Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára predávajúci s kupujúcim.
 2. Predávajúcim je spoločnosť Ecommerce Trade Kft., ktorý je prevádzkovateľom internetového obchodu, na ktorý sa tieto obchodné podmienky vzťahujú. Predmetom činnosti je predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu na internetovej stránke www.ipanema.sk (ďalej len „internetový obchod“).
 3. Kupujúcim je zákazník, ktorý na základe kúpnej zmluvy vstupuje do zmluvného vzťahu s predávajúcim.
 4. Zákazníkom nášho internetového obchodu môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar na internetovom obchode. Zákazníkom podľa týchto obchodných podmienok sa za určitých okolností rozumie aj tretia osoba, ktorú zákazník v záväznej objednávke určí ako osobu, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný (ďalej len „oprávnená osoba“). Uvedenie mena oprávnenej osoby v záväznej objednávke sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

III.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej v internetovom obchode, tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo "Vložiť do košíka", vyplní objednávkový formulár (e-mail, v prípade kúpy tovaru doručovaciu adresu), zvolí si počet produktov, spresní parametre produktu a vyberie spôsob platby. Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu sú záväzné. Pri odoslaní objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a spracovaním osobných údajov.
 2. Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru v internetovom obchode, zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Bez zbytočného odkladu po prijatí objednávky je kupujúcemu na ním zadanú e-mailovú adresu zaslané potvrdenie o prijatí objednávky (akceptácia objednávky), ktoré obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, údaj o cene tovaru a náklady doručenia (poštovné), spôsob platby, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, údaje o mieste, kam má byť tovar dodaný, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí a potvrdení objednávky kupujúceho (obsahujúceho špecifikáciu tovarov a služieb) dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy.
 3. V prípade, že má kupujúci u nás vytvorené konto, objednávka bude zároveň archivovaná v sekcii Moje Objednávky, do ktorej bude mať prístup kupujúci po prihlásení. Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že informácie o priebehu spracovania objednávky budú zasielané kupujúcemu vo forme e-mailových správ.
 5. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru dohodnutú v potvrdení objednávky vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") dobierkou v mieste dodania tovaru, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, ktorý je uvedený v potvrdení objednávky.
 6. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote uvedenej v potvrdení objednávky, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
 7. Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, a ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom jazyku.
 8. Predávajúci spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú: faktúru (daňový doklad), príp. záručný list (ak ho výrobca poskytuje).
 9. V prípade, že je k objednávke zvolený darček, na ktorý má kupujúci za splnenia určitých podmienok nárok, predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu darčeka podľa aktuálnych skladových zásob.
 10. Kupujúci môže zrušiť objednávku, ak ešte nebola vybavená prostredníctvom kontaktného formulára, emailu.

IV.

Cena

 1. Všetky ceny tovaru sú uvádzané ako konečné, vrátane zodpovedajúcej DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky, nezahŕňajú však cenu služieb (napr. dodania tovaru, balného a pod.).
 2. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.
 3. Akékoľvek dodatočné zľavové kupóny, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na našej internetovej stránke, individuálne zľavové kupóny pre zákazníka alebo zľavové kupóny poskytované na základe spolupráce nášho internetového obchodu s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné.
 4. Konečná cena  je uvádzaná v objednávkovom formuláre tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH, poprípade všetkých ostatných daní a poplatkov (balné, poštovné), ktoré musí kupujúci pre získanie tovaru, alebo služby zaplatiť. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.
 5. Najnižšia cena za posledných 30 dní je najnižšia cena, za ktorú sa produkt predával v priebehu posledných 30 dní od dnešného dňa (okrem aktuálnej ceny). V prípade, ak sa produkt predával v uvedenom období za rovnakú cenu, je najnižšia cena za posledných 30 dní aktuálna cena.

V.

Dodacie podmienky

 1. Predpokladaný termín doručenia je uvedený v e-maile o potvrdení objednávky. V prípade platby bankovým prevodom sa termín môže predĺžiť v závislosti od termínu úhrady.
 2. Obvyklé doručenie objednávky je do 14 dní, avšak vo výnimočných situáciách sa môže lehota doručenia primerane predĺžiť, za čo sa predávajúci vopred ospravedlňuje. Ak objednaný tovar alebo časť tovarov z objednávky nie je možné dodať v lehote uvedenej v potvrdení objednávky, predávajúci bude o tejto situácii informovať kupujúceho v čo možno najkratšom čase a oznámi kupujúcemu predpokladaný termín dodania tovaru, alebo navrhne dodanie náhradného tovaru. Ak sa predávajúcemu tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú kupujúcemu vrátené finančné prostriedky do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy na ním určený bankový účet.
 3. Objednávky vybavuje predávajúci priebežne každý pracovný deň.

VI.

Miesto a spôsob dodania

 1. Tovar predávajúci posiela formou listu/balíka. Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru kupujúcemu resp. oprávnenej osobe uvedenej v objednávke.
 2. Tovar môže byť kupujúcemu doručený prostredníctvom doručovacieho subjektu alebo si ho kupujúci môže sám vyzdvihnúť.
 3. O tom, že objednávka bola odovzdaná prepravcovi, bude kupujúci informovaný e-mailom. Ak kupujúcemu tovar nebol doručený, kontaktuje predávajúceho. Bližšie informácie o balíku, možných dôvodoch nedoručenia a návrh na riešenie danej situácie predávajúci po preverení poskytne kupujúcemu.
 4. Kupujúci je povinný prevziať tovar na dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Prevzatie tovaru od doručovacieho subjektu kupujúci spravidla písomne potvrdí v dodacom liste (alebo v inej obdobnej forme), ktorý je zároveň dokladom/potvrdením o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na emailovú adresu účtovný doklad (faktúru), ktorý zároveň slúži ako záručný list.
 5. Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak kupujúci neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa nám vráti späť, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky - poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky nie je možné. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody, alebo si uplatniť toto právo len z časti.
 6. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú nesprávne udanou adresou kupujúceho. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania. Prevzatím tovaru prechádza na kupujúceho rovnako zodpovednosť (nebezpečenstvo) za náhodnú skazu a náhodného zhoršenie stavu prevzatého tovaru.
 7. Pri prevzatí zásielky je kupujúci oprávnený skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je kupujúci oprávnený zásielku neprevziať. V prípade, že je zásielka porušená, kupujúci tovar neprevezme a spíše s doručovacou spoločnosťou protokol.

 

VII.

Spôsob platby, poštovné (náklady na dopravu) a iné poplatky

 1.   Kúpnu cenu kupujúci zaplatí predávajúcemu:
 • platobnou kartou
 • na dobierku

Dalšie informácie: Možnosti platby | Ipanema.sk

 1. Kupujúci môže využiť zľavový kupón, pri jeho uplatnení získa príslušnú zľavu. Zľavový kupón je možné použiť len jedenkrát a nie je možné ho vymeniť za hotovosť.
 2. K uvedeným cenám tovaru predávajúci pripočítava poštovné podľa spôsobu a adresy dodania. Kompletné podmienky poštovného si môže kupujúci pozrieť tu.
 3. Darčekovú poukážku je možné jednorazovo použiť na nákup tovaru v internetovom obchode ipanema.sk do uvedeného dátumu platnosti.
 4. Kód uvedený na darčekovej poukážke je potrebné pri vytváraní objednávky zadať do na to určeného poľa "Zľavový kupón/Darčekový poukaz".
 5. Hodnota darčekovej poukážky je uvedená na každej poukážke ako suma vrátane DPH.
 6. Ak je celková suma objednávky/nákupu:

 

 • vyššia ako hodnota darčekovej poukážky, kupujúci doplatí rozdiel medzi hodnotou objednávky a hodnotou darčekovei poukážky.
 • nižšia ako hodnota darčekovej poukážky, zvyšok hodnoty bez náhrady prepadáva.
 1. Darčeková poukážka je platná len v krajine zakúpenia.
 2. V prípade vrátenia tovaru uhradeného darčekovou poukážkou, je kupujúcemu vrátená suma v hodnote vráteného tovaru.

VIII.

Záručná doba

 1. Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba dvadsaťštyri (24) mesiacov, v prípade použitého tovaru a tovaru z bazáru najmenej dvanásť (12) mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.
 2. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode k nemu vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 3. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha tovaru umožňuje, postačí namiesto záručného listu e-mailom zaslaný doklad o kúpe (daňový doklad - faktúra).
 4. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie.
 5. Na darčeky, ktoré kupujúci dostane zadarmo, alebo výhry zo súťaží sa záruka nevzťahuje.
 6. Za vadu nemožno považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, či nesprávneho používania, alebo nesprávneho zásahu, najmä ak:

 

 • Vada vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia alebo nesprávneho používania či nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania.
 • Vada vznikla v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený.
 • Vada vznikla v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

X.

Stornovanie objednávky

 1. Ak si kupujúci praje zrušiť objednávku, môže tak urobiť v prípade, že ešte nebola systémovo vybavená. Pre tento účel kupujúci bezodkladne kontaktuje predávajúceho. Ak už bola objednávka zaplatená, peniaze budú vrátené kupujúcemu najneskôr do štrnástich (14) dní na bankový účet, z ktorého bola platba obdržaná. V prípade, že kupujúci uskutočnil platbu kartou sa môže táto doba predĺžiť vzhľadom na postup v banke pri vracaní peňazí z platieb kartou.
 2. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo stornovať objednávku na tovar, ktorý nebude schopný dodať z dôvodu nedostupnosti (vypredania zásob alebo stiahnutia z ponuky), alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nie je predávajúci schopný dodať tento tovar v dohodnutej lehote alebo cene, a/alebo zabezpečenie tovaru by mu spôsobilo neprimerané ťažkosti a neprimerané výdavky v pomere k hodnote objednaného tovaru, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. Predávajúci o stornovaní objednávky bezodkladne informuje kupujúceho telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú kupujúcemu vrátené finančné prostriedky do štrnástich (14) dní na bankový účet, z ktorého uskutočnil platbu, pokiaľ sa nedohodnú inak.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku aj v prípade ak kupujúci opakovane použije zľavový kupón.
 4. V prípade, ak do stanovenej lehoty kupujúci nezaplatí sumu za objednávku, predávajúci nezaplatenú objednávku stornuje.

XI.

Vrátenie, reklamácia

 1. Kupujúci má právo na vrátenie a reklamáciu tovaru.
 2. Predávajúci zodpovedá za preukázané vady výrobného charakteru na tovare. Kupujúci má právo na vrátenie/reklamáciu tovaru. Predávajúci zaväzuje po prijatí tejto požiadavky, zaslať e-mailom kupujúcemu potvrdenie o jej prijatí. Rovnako je kupujúci e-mailom informovaný o následnom spracovaní svojej požiadavky. Vrátenie/reklamácia tovaru je vždy vyriešená vrátením finančných prostriedkov za tovar v prospech bankového účtu kupujúceho v zákonnej lehote štrnásť (14) dní odo dňa uplatnenia požiadavky. Ak k prevzatiu predmetu vrátenia/reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia vrátenia/reklamácie, tak lehoty na vybavenie vrátenia/reklamácie podľa tohto odseku začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu vrátenia/reklamácie predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu vrátenia/reklamácie.
 3. V prípade vrátenia tovaru, musí tovar spĺňať tieto kritériá: tovar nebol praný, nosený a nevykazuje žiadne známky používania. Zároveň musí mať pôvodné štítky a je potrebné ho zaslať predávajúcemu v pôvodnom obale. O týchto skutočnostiach je kupujúci upovedomený, s čím udeľuje svoj súhlas. V prípade, že kupujúci zasiela naspäť obuv v originálnej krabici, nesmie byť táto krabica použitá ako vonkajší obal určený pre doručovanie tovaru. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takéhoto zaobchádzania s tovarom vedúceho k nemožnosti opätovného zavedenia tovaru do predaja ako plnohodnotného tovaru.
 4. Pri uplatnení reklamácie kupujúcim počas prvých dvanásť 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím, na základe splnenia ustanovení bodu 9 článku IX písm. a.-c. týchto obchodných podmienok, prípadne písomného odborného posúdenia (bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením).Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Ak sa odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu vrátením peňazí kupujúcemu v zmysle bodu 3 tohto článku.
 5. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom. Zákazník bude o výsledku reklamácie informovaný e-mailom bezprostredne po ukončení reklamačného konania.
 6. V prípade reklamácie bude kupujúci informovať predávajúceho e-mailom o svojej požiadavke na výmenu, vrátenie a reklamáciu a v prípade fyzického dodania tovaru bude tovar zabalený v obale vhodnom na doručenie spolu s vytlačeným zhrnutím reklamácie zaslaný na adresu predávajúceho.

 

Adresa pre vrátenie tovaru:

 

PACTIC (Furgefutar.hu)

BOXY – Ipanema.sk

945 01 Komárno

POBOX 5

 

 1. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady. Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do tridsiatich (30) dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci (spotrebiteľ - fyzická osoba), ktorý pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim (spotrebiteľom - fyzickou osobou) a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.
 3. Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa § 3 zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže od predávajúceho za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh môže subjekt podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, alebo kliknutím na túto internetovú stránku https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/formular-pre-podanie-navrhu-na-zacatie-ars.soi.
 4. Kupujúci (spotrebiteľ – fyzická osoba) môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim (spoločnosť Ecommerce Trade Kft.) je Slovenská obchodná inšpekcia:

 

Inšpektorát SOI

so sídlom: v Trnave pre Trnavský kraj Pekárska 23, 917 01 Trnava 1

tel.: +421 33 551 26 89

e-mail: tt@soi.sk

alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na webovej stránke http://www.mhsr.sk).

 

XII.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku v lehote štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.
 2. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru. V prípade, že sa objednávka kupujúceho nachádza vo fáze, kedy ju už nie je možné technicky stornovať (v zmysle bodu 1 článku X týchto obchodných podmienok) a bude odoslaná, má kupujúci právo objednávku neprevziať. Neprevzatá objednávka bude vrátená predávajúcemu, ktorý kupujúcemu vráti peniaze do štrnástich (14) dní odo dňa doručenia objednávky. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, ruší sa tým aj každá prípadná doplnková služba s ňou súvisiaca.
 3. V súlade s ust. § 517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže kupujúci uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie niekoľkých kusov tovaru) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti. Pre vylúčenie pochybností sa bude pri uplatnení čiastočného odstúpenia od objednávky postupovať rovnako ako je uvedené v bode 2 tohto článku.
 4. Ak chce kupujúci využiť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy pred vybavením objednávky, je potrebné, aby tak informoval predávajúceho písomne/telefonicky na kontaktnú adresu. Odstúpenie od zmluvy po doručení tovaru musí kupujúci urobiť emailem na info@ipanemaflipflop.sk, že došlo k odstúpeniu od zmluvy a to vždy do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia tovaru. Predávajúci odporúča kupujúcemu tovar zaslať doporučene a/alebo ako poistenú zásielku. Doklad o zaslaní je podmienkou vybavenia prípadnej požiadavky kupujúceho v prípade, že zásielka nebude predávajúcemu doručená a tak si predávajúci nie je schopný túto skutočnosť overiť (uskutočnenie zaslania týmto spôsobom v presne vymedzenej sume).
 5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných podmienok musí obsahovať informácie požadované k vybaveniu požiadavky, najmä identifikáciu kupujúceho prostredníctvom čísla objednávky a emailovej adresy zadanej v objednávke.
 6. Kupujúci nezasiela tovar predávajúcemu na dobierku, takto zaslaný tovar nebude prevzatý.
 7. Predávajúci pri odstúpení od kúpnej zmluvy v plnom rozsahu vráti kupujúcemu zaplatené plnenie za tovar a všetky s tým súvisiace služby. Pri čiastočnom odstúpení od kúpnej zmluvy bude kupujúcemu vrátené plnenie len v rozsahu čiastky vráteného tovaru. Predávajúci nie je povinný v zmysle § 9 ods. 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. V zmysle § 9 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z. z. pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby uvedené vyššie pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne, alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 8. Kupujúci znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

 

XIII.

Ochrana osobných údajov

 1. Bližšie informácie a presné podmienky o osobných údajoch, ich spracovávaní a ochrane kupujúci nájde na: https://www.ipanema.sk/adatkezeles.

XIV.

Obchodné informácie o produktoch a rôznych akciách

 1. Pri registrácii resp. vytvorení objednávky si kupujúci môže vybrať, či chce od predávajúceho dostávať pravidelné informácie o produktoch a rôznych novinkách e-mailom, SMS, notifikáciami, prípadne inou formou. Možnosť zasielať obchodné informácie si kupujúci môže zvoliť aj individuálne na stránke zadaním svojej e-mailovej adresy, prípadne kliknutím na odkaz v rámci e-mailu, ktorý dostal od predávajúceho. Frekvenciu newslettrov a formu informácií si môžete nastaviť a kedykoľvek upraviť vo svojom používateľskom profile. Samozrejme, zo zasielania newsletterov sa kupujúci môže kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom odkazu priamo v týchto e-mailových správach, odpovednou SMS alebo zaslaním e-mailu obsahujúceho nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení na e-mailovú adresu: info@ipanemaflipflop.sk. Z odberu newslettrov sa môžete tiež jednoducho a kedykoľvek odhlásiť vo svojom použivateľskom

  Predávajúci informuje e-mailom kupujúceho aj o vybavovaní jeho objednávky, dostupnosti a nedostupnosti produktov. Všetkým zaregistrovaným zákazníkom môže predávajúci nepravidelne (maximálne niekoľkokrát ročne) posielať dôležité informácie, ktoré súvisia s prevádzkou internetového obchodu predávajúceho a využívaním užívateľského konta.  

  Podrobnejšie informácie nájdete tiež na stránke https://www.ipanema.sk/adatkezeles

 

XV.

Záverečné ustanovenia

 1. Všetky dojednania medzi predávajúcim a  kupujúcim sa spravujú platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, zmluvné strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z  platných všeobecných záväzných právnych predpisov.
 2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení Zákona o ochrane spotrebiteľa.
 3. Všetky práva k  webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a  prvkov, prináležia predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky, alebo ich časť bez písomného súhlasu predávajúceho.
 4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu, alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a  užívať internetový obchod, alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.
 5. Kúpna zmluva je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a  nie je verejne prístupná.
 6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a  povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 7. Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi vykonáva je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko:

 

Inšpektorát SOI

so sídlom: v Trnave pre Trnavský kraj Pekárska 23, 917 01 Trnava 1

tel.: +421 33 551 26 89

e-mail: tt@soi.sk 

http://www.soi.sk 

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 

 1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach ipanema.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma pri potvrdení objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok. Na uzatvorené objednávky sa však vzťahuje znenie platné v čase vykonania objednávky.
 2. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 10.04.2021 a rušia predchádzajúce znenie obchodných podmienok.
Informácie o správe údajov
Zásady ochrany osobných údajov

Informácie o získavaní a spracúvaní osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie“) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).

 

 

 

Úvod

Spoločnosť Ecommerce Trade Kft., (so sídlom 1046 Budapešť, str. Kiss Ernő 3/a, Maďarsko, IČO: 27121315, DIČ: 27121315241, zapísaná v Obchodnom registri Hlavného súdu Budapešť, email: info@ipanemaflipflop.sk.) ako Prevádzkovateľ (ďalej ako „prevádzkovateľ“) týmto informuje návštevníkov tejto webovej stránky o získavaní a spracúvaní ich osobných údajov. Tieto informácie sú určené najmä pre našich zákazníkov, obchodných partnerov (odberateľov aj dodávateľov), ako aj ich zamestnancov poverených pre jednotlivé oblasti komunikácie týkajúcej sa dodávok produktov a služieb v rámci zmluvných vzťahov.

 

Zásady ochrany osobných údajov.

Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok, ktoré sú uvedené v nariadení alebo v zákone. Ako prevádzkovateľ zodpovedáme za ochranu Vašich osobných údajov, ktoré sme od Vás získali alebo získavame v súlade s nariadením a zákonom v rozsahu a spôsobom podľa informácií uvedených v tomto prehlásení.

 

Vaše osobné údaje budú uchovávané a zálohované bezpečne,v súlade s našou bezpečnostnou politikou a s bezpečnostnou politikou našich sprostredkovateľov, a to len po dobu, ktorá je špecifikovaná nižšie.

 

Prístup k Vašim osobným údajom budú mať príjemcovia a nami poverené osoby, ktoré ich spracúvajú na základe našich pokynov a v súlade s našou bezpečnostnou politikou. Ako prevádzkovateľ sme povinní zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami nariadenia a zákona.

 

 

 

Zdroj získavania osobných údajov.

Vaše osobné údaje získavame predovšetkým priamo od Vás, a to vtedy, keď nám ich dobrovoľne poskytujete v súvislosti s dopytom alebo žiadosťou o naše produkty, ktoré nám adresujete osobne, telefonicky, písomne poštou alebo elektronicky a prostredníctvom nášho e-shopu, a to na základe Vašej žiadosti.

 

V prípade, ak ste zamestnancom nášho obchodného partnera, ktorý je právnickou osobou, prípadne živnostníkom, ktorý si Vás určil ako svoju oprávnenú osobu pre jednotlivé oblasti komunikácie týkajúce sa dodávky produktov a služieb v rámci zmluvných vzťahov, osobné údaje získavame od Vášho zamestnávateľa; poskytnutím údajov, ktoré sú obsahom tejto informácie nie je dotknutá informačná povinnosť Vášho zamestnávateľa v rozsahu podľa článku 13 nariadenia, resp. § 19 zákona pri získavaní a spracúvaní Vašich osobných údajov v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom zamestnanca a zamestnávateľa.

 

Vaše osobné údaje získavame tiež od našich externých spolupracovníkov, ktorí pre nás plnia úlohy podomového predaja, a ktorí Vás oslovujú s ponukou našich produktov a služieb mimo našich prevádzkových priestorov.

 

Vaše osobné údaje získavame aj od našich zmluvných partnerov, alebo od iných oprávnených osôb v súvislosti s plnením zmlúv, či iných našich zmluvných, predzmluvných, alebo iných povinností.

 

 

 

Kategórie osobných údajov

Údaje, ktoré štandardne spracúvame o zákazníkoch, obchodných partneroch, zahŕňajúc osobné údaje ich zamestnancov:

 

Identifikačné a kontaktné údaje: najmä meno, priezvisko, kontaktná a doručovacia poštovná adresa, telefonické kontakty, e-mailové kontakty, a v prípade, že ste podnikajúcou fyzickou osobou, tiež Váš obchodný názov, adresa miesta podnikania alebo sídla, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo.

 

Údaje o nákupoch a zľavách: informácie o Vašej objednávke v našom internetovom obchode (najmä číslo objednávky, dátum nákupu, typ a množstvo objednaného tovaru, kúpna cena objednaného tovaru, spôsob doručenia a platby, informácie o automatických nákupných notifikáciách zasielaných na e-mailovú adresu zadanú pri nákupe, stav objednávky).

 

Bankové, finančné a transakčné údaje: číslo kreditnej karty, údaje o bankovom účte, údaje o platbách.

 

Informácie vytvorené našou spoločnosťou v dôsledku uzavretia príslušnej zmluvy: najmä číslo zákazníka, dátum a číslo vystaveného účtovného a daňového dokladu, typ a množstvo zakúpeného tovaru alebo služby, kúpna cena zakúpeného tovaru alebo služby, dátum a spôsob zaplatenia ceny za tovar alebo službu, dátum a spôsob doručenia tovaru alebo realizácie služby, dĺžka poskytovanej záruky na tovar/službu.

 

Informácie o našej vzájomnej komunikácii alebo inom kontakte súvisiacom s uzatvorením a plnením zmluvy: najmä použitý komunikačný kanál, dátum a obsah komunikácie, v prípade využitia liniek zákazníckej podpory zvukové nahrávky.

 

Informácie súvisiace s prípadným odstúpením od zmluvy uzatvorenej pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (najmä dátum odstúpenia, spôsob vysporiadania už zrealizovaného nákupu).

 

Informácie súvisiace s Vami uplatnenou reklamáciou zakúpeného tovaru/služby (najmä dátum uplatnenia reklamácie, čísla a údaje reklamačných dokumentov, popis reklamovanej vady, požadovaný spôsob vybavenia reklamácie, spôsob vybavenia reklamácie, dátum vybavenia reklamácie).

 

Informácie súvisiace s Vami uplatnenou sťažnosťou, odvolaním: najmä identifikačné a kontaktné údaje o sťažovateľovi alebo odvolávajúcom sa, dôvod sťažnosti, odvolania, spôsob riešenia sťažnosti, odvolania alebo sporu.

 

Informácie pre marketingové účely vytvorené našou spoločnosťou na základe Vášho využívania našich služieb (najmä informácie o Vašich nákupoch v našej spoločnosti a Vaše zaradenie do jednotlivých zákazníckych skupín).

 

Informácie o Vašom hodnotení: nášho internetového obchodu a zakúpeného výrobku/služby.

 

Videozáznamy z kamerového systému v prípade Vašej osobnej návštevy našich prevádzok, kde sa vykonáva video monitoring za účelom zvýšenia bezpečnosti a ochrany majetku.

 

 

 

Nevyhnutnosť poskytnutia osobných údajov

Vaše osobné údaje od Vás nevyhnutne potrebujeme, pretože v prípade ich neposkytnutia nemôže dôjsť k vzniku zmluvného vzťahu medzi dodávateľom a odberateľom, keďže v súlade so zákonom NR SR č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), je Vaša identifikácia ako zmluvnej strany jednou z podstatných náležitostí zmluvy. Ak by ste sa však rozhodli neposkytnúť nám Vaše telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, nebráni to vzniku zmluvného vzťahu, avšak naša vzájomná komunikácia nebude taká efektívna ako keby ste nám ich poskytli. V prípade neposkytnutia e-mailovej adresy Vám zároveň nebudeme môcť zasielať elektronické vyúčtovacie faktúry, ktoré Vám vystavíme na základe Zmluvy a budeme môcť Vám ich zasielať iba poštou.

 

Poskytnutie čísla dokladu totožnosti budeme požadovať iba u zákazníkom poverených osôb určených na prevzatie našich dodávok. Účelom je potreba jednoznačnej identifikácie pri odovzdávaní a preberaní našich produktov a predchádzanie možnosti prevzatia inou osobou; ako aj úspešné riešenie prípadného reklamačného konania.

 

Ďalej platí, že v prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov, môže byť plnenie zmlúv významne sťažené, alebo až znemožnené, alebo to môže mať za následok sťaženie, alebo až znemožnenie komunikácie zmluvných strán.

 

 

 

Príjemcovia osobných údajov

Všetky Vaše osobné údaje budú ukladané v našich interných systémoch a budú nami ďalej poskytované rôznym spolupracujúcim subjektom. Príjemcami osobných údajov môžu byť:

 

kontrolné, dozorné a iné štátne orgány v rámci výkonu ich činnosti v zmysle osobitného právneho predpisu (napr. Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad na ochranu osobných údajov, Daňový úrad a pod.),

súdy a orgány činné v trestnom konaní na základe ich vyžiadania, alebo v rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa pri preukazovaní, uplatňovaní a obhajovaní právnych nárokov,

zmluvne poverení poskytovatelia služieb, ktorí:

pre nás technicky zabezpečujú rozposielanie našich obchodných a reklamných materiálov,

nám poskytujú služby správy, hostingu a servisu nami používaných softwarových aplikácií,

pre nás vykonávajú prieskum spokojnosti zákazníkov,

pre nás zabezpečujú doručovanie Vami objednaného tovaru (slovenská pošta, doručovatelia, kuriér),

pre nás zabezpečujú on-line platobné služby (prevádzkovatelia platobných brán),

sa podieľajú na vybavovaní a vysporiadaní Vami uplatnených reklamácií (výrobcovia alebo dodávatelia tovaru),

nám poskytujú právne služby, najmä pre nás zabezpečujú ochranu našich právom chránených záujmov a zastupujú nás pri určení, obhajobe a vymáhaní našich právnych nárokov (advokáti, exekútori), alebo nám poskytujú služby prevádzkujú technické riešenia, vďaka ktorým Vám môžeme na našom webe alebo aj na iných weboch zobrazovať len pre Vás relevantný obsah a reklamu.

Ďalším príjemcom, ktorým je prevádzkovateľ povinný osobné údaje poskytnúť v zmysle osobitného zákona alebo oprávneného záujmu, ako napríklad audítori, právni poradcovia, daňoví a účtovní poradcovia, poisťovne, banky, úverové registre, tretie osoby hodnotiace využívanie služieb našich zmluvných partnerov, osoby, ktoré sú s nami v pracovno-právnom alebo inom obdobnom vzťahu, a to v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný pre výkon ich práce alebo práv, a ktoré zároveň vo vzťahu k poskytnutým alebo sprístupneným osobným údajom budú mať v rozsahu a za podmienok dojednaných v písomnej zmluve, ktorú s nimi uzatvárame alebo ustanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi, povinnosť zachovávať o takýchto informáciách mlčanlivosť.

Za účelom zvýšenia zážitku z návštevy webovej stránky spoločnosť spolupracuje s nasledujúcimi spoločnosťami: Google Slovakia, s. r. o., Facebook Ireland Ltd.

 

So všetkými sprostredkovateľmi máme riadne uzavreté zmluvy, na základe ktorých sme zabezpečili ochranu Vašich osobných údajov. Dbáme na to, aby títo sprostredkovatelia zabezpečili primeranú úroveň ochrany osobných údajov, v súlade s platnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na ochranu osobných údajov.

 

Informácie o konkrétnom obchodnom partnerovi, ktorému môžu byť sprístupnené Vaše osobné údaje v konkrétnom prípade, Vám oznámime na základe Vašej žiadosti zaslanej na adresu sídla našej spoločnosti alebo na e-mailovú adresu info@ipanemaflipflops.sk

 

 

 

Účel a doba spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme získavať a ďalej spracúvať na nasledovné účely:

 

Registrácia v e-shope a prevádzka e-shopu

Na zabezpečenie registrácie v e-shope a zabezpečenie prevádzky e-shopu. Právnym základom spracúvania osobných údajov na tento účel je článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia, t.j. žiadosť dotknutej osoby, aby sa vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy v zmysle Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.

 

Osobné údaje v e-shope sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope. Zrušiť svoje konto viete v používatelskom konte.

 

 

 

Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií a riešenie poistných udalostí.

Na plnenie zmluvných povinností v rámci Vašej objednávky cez e-shop, na základe ktorej Vám budeme ako nášmu odberateľovi dodávať produkty, ako aj ďalších povinností súvisiacich so správou objednávok, preberaním a odovzdávaním tovaru, riešenia poistných udalostí, vybavovaním reklamácií a sťažností, fakturáciou v súvislosti s dodávkou tovaru a služieb, uchovávaním s tým súvisiacej dokumentácie a záznamov, vzájomnou komunikáciou zmluvných strán a pod.. Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je čl. 6 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia, t.j. plnenie zmluvy a  splnenie  zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich najmä zo zákona NR SR č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je v tomto prípade zmluvnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia osobných údajov nebude možné s dotknutou osobou uzatvoriť zmluvný vzťah.

 

Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelov ich spracúvania, najdlhšie však po dobu trvania zmluvného vzťahu. Po ukončení zmluvného vzťahu, budú Vaše osobné údaje už iba uchovávané, a to po dobu 10 rokov od skončenia zmluvy, pretože povinnosť uchovávať zmluvu a účtovné a daňové doklady súvisiace so zmluvou, ktoré obsahujú Vaše osobné údaje nám vyplýva zo všeobecne záväzných predpisov, najmä zo zákona o účtovníctve.

 

Plnenie zmluvných povinností

Na plnenie zmluvných povinností alebo vykonanie opatrení na Vašu žiadosť predtým, než s Vami uzatvoríme zmluvu, najmä na účely spracovania a zasielania cenových ponúk, prípravy a uzatvárania zmlúv, evidenciu zmlúv vrátane všetkých ich zmien v našom internom systéme, kontrolu plnenia zmlúv a povinností zmluvných strán najmä v rámci kúpnych zmlúv a rámcových zmlúv, ako aj ďalších povinností súvisiacich so správou zmlúv, preberaním a odovzdávaním tovaru, riešenia poistných udalostí, vybavovaním reklamácií a sťažností, fakturáciou v súvislosti s dodávkou tovaru a služieb, uchovávaním s tým súvisiacej dokumentácie a záznamov, vzájomnou komunikáciou zmluvných strán a pod.. Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je čl. 6 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia, t.j. plnenie zmluvy a  splnenie  zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich najmä zo zákona NR SR č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je v tomto prípade zmluvnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia osobných údajov nebude možné s dotknutou osobou uzatvoriť zmluvný vzťah.

 

Po ukončení zmluvného vzťahu, budú Vaše osobné údaje už iba uchovávané, a to po dobu 10 rokov od skončenia zmluvy, pretože povinnosť uchovávať zmluvu a účtovné a daňové doklady súvisiace so zmluvou, ktoré obsahujú Vaše osobné údaje nám vyplýva zo všeobecne záväzných predpisov, najmä zo zákona o účtovníctve.

 

Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom.

Spoločnosť spracúváva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory najmä nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo Vašej objednávky a v prípade telefonickej podpory aj nahrávky hovorov z call centra.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR a v súvislosti s nahrávkou telefonického hovoru článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou je nevyhnutné na poskytnutie podpory, pričom v prípade zvukovej nahrávky je súhlas, a tým aj spracúvanie osobných údajov prostredníctvom zvukovej nahrávky dobrovoľné.

 

Osobné údaje v rámci poskytovania zákazníckej podpory prostredníctvom e-mailu budú spracúvané počas trvania záručnej lehoty zakúpeného tovaru (po dobu 2 rokov), a v prípade telefonickej podpory sú zvukové nahrávky hovorov z call centra uchovávané po dobu 3 mesiacov.

 

Riešenie sťažností zákazníkov

Spoločnosť spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.

 

Súťaže

Spoločnosť spracúva na účely realizácie súťaží prostredníctvom svojich internetových stránok a  Facebooku nasledovné osobné údaje: údaje uvedené v profile súťažiaceho a v prípade víťaza aj jeho meno, počiatočné písmeno priezviska, alias. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou je nevyhnutné na účely realizácie súťaže v súlade s jej podmienkami.

 

Obchodné informácie o produktoch a rôznych akciách

 

V prípade Vášho súhlasu Vám budeme zasielať obchodné informácie o produktoch a rôznych akciách e-mailom, SMS, notifikáciami, prípadne inou formou. Pri registrácii v našom e-shope, resp. vytvorení objednávky si môžete vybrať, či chcete dostávať pravidelné informácie o novinkách. Obchodné informácie budeme zasielať iba v takom rozsahu a frekvencii, aby neboli pre Vás obťažujúce. Frekvenciu a formu informácií si môžete nastaviť a kedykoľvek upraviť vo svojom používateľskom profile.

 

Možnosť zasielať informácie o produktoch a rôznych akciách vyššie spomínanými kanálmi si môžete zvoliť aj individuálne bez registrácie v e-shope na našej stránke zadaním svojej e-mailovej adresy.

 

Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia, t.j. súhlas dotknutej osoby. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom odkazu priamo v týchto e-mailových správach alebo zaslaním e-mailu obsahujúceho nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení na e-mailovú adresu: info@ipanemaflipflops.sk. Z odberu newslettrov sa môžete tiež jednoducho a kedykoľvek odhlásiť vo svojom používateľskom profile. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 

V prípade, že ste našim zákazníkom, považujeme za náš oprávnený záujem príležitostne Vás informovať o rôznych akciách a najmä zľavách aj SMS správou, prípadne inou formou. Máte právo kedykoľvek zastaviť odosielanie našich SMS správ zaslaním e-mailu obsahujúceho nesúhlas so zasielaním SMS oznámení na e-mailovú adresu: info@ipanemaflipflops.sk, zmenou nastavení odberu v konte, alebo inou formou špecifikovanou priamo v SMS s obchodnými informáciami.

 

Predávajúci informuje e-mailom kupujúceho aj o vybavovaní jeho objednávky, dostupnosti a nedostupnosti produktov. Všetkým zaregistrovaným zákazníkom môže predávajúci nepravidelne (maximálne niekoľkokrát ročne) posielať dôležité informácie, ktoré súvisia s prevádzkou internetového obchodu predávajúceho a využívaním užívateľského konta.

 

V prípade, že kedykoľvek namietnete spracúvanie Vašich osobných údajov na priamy marketing, prestaneme Vaše osobné údaje na tento účel spracovávať.

 

Uplatňovanie práv dotknutých osôb

Je zákonnou povinnosťou prevádzkovateľa zabezpečiť riadne vybavenie žiadostí, ktorými si uplatňujú svoje práva dotknuté osoby v súlade s nariadením.

 

Vaše osobné údaje spracúvané na účel riadneho vybavenia práv dotknutých osôb, môžu byť v prípade, že si právo dotknutej osoby uplatníte, spracúvané po dobu 5 rokov.

 

Uplatňovanie nárokov spoločnosti

Spoločnosť spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby spoločnosťou, údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti, údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti. Oprávneným záujmom spoločnosti je pritom ochrana jej majetku, ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti.

 

V prípade, ak budeme voči Vám uplatňovať právne nároky a viesť súdne alebo správne konanie, alebo ak budete právne nároky uplatňovať Vy voči nám a viesť voči nám súdne, alebo správne konanie, osobné údaje budú spracúvané na preukazovanie, uplatňovanie, alebo obhajovanie právnych nárokov až do právoplatného skončenia takéhoto konania.

 

V prípade, že ste nesplnili svoj záväzok voči našej spoločnosti, že nám z dôvodov na vašej strane vznikla škoda, alebo v prípade, že naopak Vy uplatňujete svoje nároky voči našej spoločnosti určitými právnymi prostriedkami, prípadne reálne hrozí, že v budúcnosti dôjde k uvedeným situáciám, môžeme Vaše osobné údaje v celom vyššie uvedenom  rozsahu spracovávať na základe oprávneného záujmu našej spoločnosti spočívajúceho vo vymáhaní našich pohľadávok a/alebo ochrane práv a právom chránených záujmov našej spoločnosti (napr. určenie, obhajoba alebo vymáhanie právnych nárokov pred súdom alebo orgánom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov). Pre tento účel uchovávame Vaše osobné údaje po zákonom stanovenú premlčaciu dobu.

 

Ochrana majetku a zvýšenie bezpečnosti na prevádzkach prostredníctvom kamerového systému.

Spoločnosť vykonáva na niektorých svojich prevádzkach video monitoring prostredníctvom kamerového systému so záznamom za účelom zvýšenia bezpečnosti a ochrany majetku s cieľom prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti na úseku majetkovej kriminality, páchanej predovšetkým formou vlámania, ako aj krádeží a poškodzovania cudzej veci, ale aj ochrany osôb, ich majetku a zdravia v priestoroch prevádzkovateľa. Právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR).

 

Videozáznamy z kamerového systému sú uchovávané po dobu 14 dní odo dňa vyhotovenia záznamu.

 

Plnenie zákonných povinností spoločnosti

Spoločnosť spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až m) na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti. Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou.

 

K videozáznamu prebiehajúcemu v reálnom čase a videozáznamu uloženému lokálne na našom serveri majú zriadený vzdialený elektronický prístup len oprávnené osoby spoločnosti v rozsahu potrebnom na plnenie svojich úloh. Vo veciach podozrení alebo konaní o priestupkoch a trestných činoch sa záznamy z kamerového systému spoločnosti poskytujú Policajnému zboru, resp. orgánom činným v trestnom konaní, správnom a priestupkovom konaní a právnych veciach pre účely objasňovania, vyšetrovania, preverovania, alebo operatívneho šetrenia vo veci, ktorej sa takýto záznam týka. Prístup k Vašim osobným údajom môže mať dočasne aj naša zmluvná spoločnosť, ktorá je objednávaná na výkon servisu a údržby kamerového systému v prípade potreby.

 

Pre tento účel uchovávame Vaše osobné údaje v súlade lehotami určenými zákonmi vzťahujúcimi sa na spoločnosť, a to najmä podľa zákona o účtovníctve a zákona o archívoch a registratúrach.

 

 

 

Prenos do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii

Niektoré technické riešenia, ktoré využívame najmä pri vyhodnocovaní výkonnosti našich webových stránok, analýze správania užívateľov na našich webových stránkach a pri zabezpečovaní zobrazovania relevantných reklám na webe, nám poskytujú spoločnosti so sídlom v nečlenskom štáte Európskej únie. Preto v rámci spracovania niektorých údajov, najmä údajov získaných pomocou súborov cookies, môže dôjsť k prenosu týchto údajov na servery daných poskytovateľov umiestnené mimo Európsku úniu.

 

 

Odvolanie súhlasu

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje aj na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek tento súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Udelený súhlas môžete odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený.

 

 

 

Sledovanie, dizajn podľa potrieb, personalizovaná podpora Ecommerce Trade Kft.

e-shopového konta.

Používame technológie sledovania (tzv. trackingové technológie), aby dizajn a priebežná optimalizácia našich webových stránok boli prispôsobené vašim potrebám. Technológie sledovania používame aj na štatistické zaznamenávanie používania našej webovej stránky a na jej vyhodnocovanie s cieľom optimalizovať pre Vás našu ponuku. Štatistické technológie, ktoré zhromažďujú informácie anonymne, nám pomáhajú porozumieť, ktoré stránky sú pre Vás atraktívne a ktoré produkty Vás najviac zaujímajú, aby sme vám na našich webových stránkach zobrazovali vhodný obsah a mohli neustále optimalizovať našu ponuku.

 

Ak ste si zaregistrovali ipanema.sk e-shopové konto, používame informácie získané o Vás na ešte presnejšie prispôsobenie a personalizáciu Ipanema.sk e-shopového konta a  na poskytovanie informácií, ktoré by Vás mohli zaujímať. Tieto technológie používame len vtedy, ak nám k tomu udelíte súhlas. Vo vašom prehliadači si môžete nastaviť súbory cookies a iné technológie na účely personalizácie a analýzy.

 

 

 

Ochrana súkromia na našich webových stránkach

Údaje, ktoré ste poskytli dobrovoľne.

 

Na našich webových stránkach môžete na určitý účel dobrovoľne poskytnúť určité informácie, napr. akékoľvek informácie zadané pri vyjadrení záujmu o kontaktovanie. Takéto údaje môžu obsahovať osobné kontaktné informácie, ako je meno, názov spoločnosti, adresa, telefónne číslo, e-mail adresa, pracovná pozícia alebo demografické informácie a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré poskytnete.

 

Tieto zhromaždené údaje používame na to, aby sme Vás kontaktovali. Z tohto dôvodu môžeme údaje zdieľať s externým partnerom, ak je to potrebné na zodpovedanie Vašich otázok.

 

Súbory cookie, údaje o použití a podobné nástroje.

 

Pri návšteve našich webových stránok zhromažďujeme prostredníctvom automatizovaných prostriedkov určité informácie, ako sú súbory cookie, pixelové značky, nástroje na analýzu prehliadača atď.

 

Prepojené stránky.

 

Z našich webových stránok môžeme poskytovať odkazy na webové stránky tretích strán („prepojené stránky“). Prepojené stránky nemusia byť nami nevyhnutne kontrolované alebo skúmané. Každá prepojená stránka má svoje vlastné podmienky používania a informácie o ochrane osobných údajov. Nie sme zodpovední za zásady a postupy akýchkoľvek prepojených stránok a ďalšie odkazy v nich obsiahnuté, preto vyzývame používateľov, aby si prečítali podmienky a oznámenia týchto prepojených webov pred ich použitím.

 

Naša webová stránka používa napríklad tlačidlá pre nasledujúce sociálne siete: facebook, instagram. Tlačidlá zobrazujú logá jednotlivých sociálnych sietí. Tlačidlá však nie sú štandardné sociálne pluginy, teda pluginy poskytované sociálnymi sieťami, ale odkazy s ikonami tlačidiel. Tieto tlačidlá sa aktivujú iba úmyselnými akciami (kliknutím). Pokiaľ nekliknete na tlačidlá, do sociálnych sietí sa neprenesú žiadne údaje. Kliknutím na tlačidlá akceptujete komunikáciu so servermi sociálnej siete, čím aktivujete tlačidlá a vytvoríte prepojenie. Ak si neželáte, aby o Vás sociálne siete získavali údaje, neklikajte na tlačidlo.

 

Deti

 

Naše webové stránky nie sú zamerané na deti a nepoužívame ich na to, aby sme ich vedome vyžadovali osobné informácie z detí alebo ich uvádzanie na trh deťom. Ak sa dozvieme, že dieťa poskytlo osobné údaje prostredníctvom jednej z našich webových stránok, odstránime tieto informácie z našich systémov.

 

 

 

Vaše ďalšie práva v súvislosti s ochranou osobných údajov.

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte okrem vyššie uvedených práv najmä nasledovné práva:

 

právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 nariadenia); máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom (ich kópie), ako aj právo na doplňujúce informácie v rozsahu stanovenom článkom 15 nariadenia.

Vo väčšine prípadov Vám tieto kópie Vašich osobných údajov a doplňujúce informácie poskytneme v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

 

Ak je Váš obraz zaznamenaný na kamerovom systéme, máte tiež právo požadovať a mať k dispozícii kópiu vlastných osobných údajov zo záznamu. Na základe písomnej žiadosti, ktorá obsahuje špecifikáciu požadovaného záznamu – dátum, časové rozpätie, priestorové určenie, Vám vieme v odôvodnených prípadoch poskytnúť záznam. Ak sú v záznamoch viditeľné nejaké iné osoby, bude pred poskytnutím tento záznam upravený, napr. rozostrením.

 

Právo na opravu osobných údajov (čl. 16 nariadenia); prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Toto právo Vám však umožňuje žiadať od nás, aby sme bez zbytočného odkladu opravili Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnili Vaše osobné údaje, ak sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne.

Vezmite prosím na vedomie, že ste povinný poskytnúť nám len také osobné údaje, ktoré sú úplné a správne, pričom zodpovedáte za pravdivosť osobných údajov, ktoré ste nám poskytli.

 

Právo na vymazanie osobných údajov (právo „na zabudnutie“) (čl. 17 nariadenia), a to bez zbytočného odkladu po uplatnení tohto práva, napríklad v prípade, ak Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo spracúvali, ak ste odvolali svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, na základe ktorého vykonávame spracúvanie Vašich osobných údajov, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov (napríklad Zmluva (alebo iné zmluvy), ktorú máme s Vami uzavretú), ak namietate spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 nariadenia, alebo ak Vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s nariadením a zákonom.

Toto Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

 

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 nariadenia), v zákonom stanovených prípadoch máte právo od nás žiadať, aby sme prestali spracúvať Vaše osobné údaje, napr. ak namietate správnosť osobných údajov, ktoré o Vás máme, avšak len počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť Vašich osobných údajov, namietate proti spracúvaniu osobných údajov automatizovaným rozhodovaním, alebo spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s nariadením a zákonom a namietate vymazanie Vašich osobných údajov, pričom namiesto toho žiadate obmedzenie ich použitia, alebo namietate výmaz Vašich osobných údajov, ktoré my ako dodávateľ už nepotrebujeme a chceme ich vymazať, avšak potrebujete ich Vy, napríklad v prebiehajúcom súdnom konaní,

právo na prenosnosť osobných údajov (čl. 20 nariadenia), to znamená právo získať od nás Vaše osobné údaje, ktoré ste nám predtým poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo požadovať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli ďalšiemu prevádzkovateľovi za splnenia zákonných podmienok; uplatnením tohto práva nie je dotknuté Vaše právo na vymazanie osobných údajov dodávateľom.

Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe Zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou.

 

Právo namietať spracúvanie osobných údajov (čl. 21 nariadenia), ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na našom legitímnom oprávnenom záujme, alebo ak Vaše osobné údaje spracúvame na účel priameho marketingu našich služieb a produktov, vrátane profilovania pri takomto spracúvaní. V prípade, ak podáte námietku a my nepreukážeme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie Vašich osobných údajov, alebo ak podáte námietku voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na účel priameho marketingu našich služieb a produktov, nebudeme Vaše osobné údaje na tieto účely ďalej spracúvať.

Právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov, vrátane profilovania ak by takéto automatizované rozhodovanie a profilovanie malo vo vzťahu k Vám právne účinky alebo Vás významne ovplyvňovalo (čl. 22 nariadenia);

právo podať sťažnosť dozornému orgánu (čl. 77 nariadenia); ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s nariadením resp. zákonom, môžete podať Úradu na ochranu osobných údajov SR https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. sťažnosť (návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 zákona).

Svoje práva môžete uplatniť aj tu.

 

 

 

Záverečné ustanovenia

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov sa môžete obrátiť priamo na nášho Koordinátora ochrany osobných údajov: info@ipanemaflipflops.sk, alebo nás môžete kontaktovať osobne aj písomne na adrese nášho sídla.

 

Tieto informácie sú aktuálne a platné od 30.04.2021.

 

Vyhradzujeme si právo tieto informácie o ochrane osobných údajov kedykoľvek zmeniť, upraviť a aktualizovať. Prosím pravidelne kontrolujte, či ste sa oboznámili s našim najaktuálnejším oznámením.